Python - pow()

The pow() function takes two parameters and returns first parameter raised to second. If x and y are parameters, result of pow() function is x raised to y. The parameters can be of any numeric type.

>>>pow(10,2)
100
>>>pow(100,0.5)
10.0
>>>pow(25,-2)
0.0016
>>>pow(10,-2)
0.01
>>>pow(100,2+0j)
(10000+0j)